2022

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 342) Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu publikuje sprawdzania finansowe sporządzone na ostatni dzień danego roku kalendarzowego 2022.

Załącznik Rozmiar Data wysłania
Bilans za 2022 r..pdf 552.41 KB 2023-05-10
Informacja dodatkowa za 2022 r..pdf 1.26 MB 2023-05-10
Tabele do informacji dodatkowej za 2022 r..pdf 2.77 MB 2023-05-10
Rachunek zysków i strat za 2022 r..pdf 555.89 KB 2023-05-10
Zestawienie zmian w funduszu za 2022 r..pdf 449.49 KB 2023-05-10