Struktura organizacyjna i kadra PUP

Zasady wewnętrznej organizacji Powiatowego Urzędu Pracy oraz struktura i zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu  

Anna Zaleska – pokój nr 7

 

Dyrektor  zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa kieruje całokształtem działalności PUP i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed organami Powiatu i Starostą Wałeckim.

Do kompetencji Dyrektora PUP należy między innymi:  

 • realizacja zadań określonych w art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.   o promocji        zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.),
 •  promocja usług PUP,
 • planowanie i dysponowanie środkami budżetu, Funduszu Pracy oraz innymi przekazanymi lub pozyskanymi na realizację zadań ustawowych z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • współdziałanie z partnerami rynku pracy,
 • opracowywanie projektu statutu PUP i przedkładanie go do uchwalenia przez Radę Powiatu oraz regulaminu organizacyjnego PUP i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu,
 • inicjowanie i organizowanie projektów lokalnych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i UE, w tym środków EFS,
 • planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy PUP,
 • wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych, zawieranie umów a także wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonego przez Starostę upoważnienia,
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Powiatu i jej organom sprawozdań i informacji z działalności PUP,
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników PUP,
 • dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników PUP,
 • dokonywanie samooceny PUP,
 • realizacja zadań wynikających z przepisów szczególnych określających zadania kierowników jednostek organizacyjnych. 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu - Joanna Kwiatkowska - pokój nr 16

 

Do kompetencji Z-cy Dyrektora należy w szczególności: 

 • pełnienie zastępstwa Dyrektora w ustalonym przez niego zakresie,
 • planowanie, wyznaczanie kierunków działania i organizacja pracy CAZ,
 • określanie szczegółowego podziału czynności pomiędzy poszczególne stanowiska pracy,
 • stały, bieżący nadzór nad prawidłowym podziałem i wykorzystaniem wszystkich przyznanych środków przeznaczonych na aktywizację lokalnego rynku pracy, przygotowanie planu podziału i zaangażowania tych środków a także ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wydatkowanie,
 • nadzór nad prawidłową realizacją standardów usług rynku pracy,
 • promocja usług PUP,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę,
 • realizacja i koordynacja w PUP zadań wynikających z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 • kontrola i ocena realizacji zadań przez  podległych pracowników,
 • realizacja zadań wyznaczonych przez Dyrektora.

 

Główny Księgowy - Janina Sydonowicz - pokój nr 12 

Główny Księgowy Urzędu kieruje Referatem Finansowo – Księgowym,  zakres jego działania określają odrębne przepisy. 

W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi PUP.

 

Kierownicy komórek organizacyjnych:

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego - Agnieszka Szczygłowska - pokój nr 5

Kierownik Referatu Ewidencji i Świadczeń - Marta Forysiewicz - pokój nr 2 

 

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy:

 • organizacja, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej oraz wydawanie pracownikom poleceń służbowych w sprawach należących do zakresu    działania podległej komórki, 
 • opracowywanie planów wydatków i dysponowanie środkami na realizację zadań statutowych oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe i terminowe wydatkowanie  środków finansowych, 
 • realizacja zadań merytorycznych należących do zakresu działania kierowanej komórki  i nadzorowanie pracy podległych pracowników, 
 • dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności umożliwienie im uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,
 • wydawanie decyzji administracyjnych i innych dokumentów w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę, 
 • ustalanie zakresu obowiązków zatrudnionych w podległej komórce pracowników i kontrola prawidłowości realizacji tych obowiązków, 
 • wnioskowanie o przeprowadzenie naboru kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze w podległym referacie,
 • wnioskowanie podwyżek wynagrodzenia, dodatków do wynagrodzenia, dodatków specjalnych, przeszeregowań, nagród i kar,
 • dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników,
 • dbałość o rozwój zawodowy własny i podległych pracowników, przedkładanie propozycji  kierunków szkolenia zewnętrznego, organizowanie szkoleń wewnętrznych i nadzór nad samokształceniem,
 • wyjaśnianie skarg i wniosków składanych na pracę podległych pracowników lub działalność komórki organizacyjnej,
 • systematyczne zapoznawanie pracowników z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi do tych przepisów a także dokonywanymi ustaleniami i poleceniami przełożonych,
 • udzielanie podległym pracownikom pomocy w opracowywaniu procedur realizacji zadań stałych a także różnorakich planów i programów,
 • nadzór  merytoryczny i formalny oraz kontrola pracy komórki,
 • opiniowanie wniosków pracowników o udzielenie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy oraz wyznaczanie zastępstw na czas nieobecności,
 • bieżąca współpraca z merytorycznymi komórkami Starostwa Powiatowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i gmin,
 • sprawowanie nadzoru i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie i ochronę danych osobowych klientów PUP,
 • realizacja zadań związanych z informatyzacją komórki,
 • dbałość o aktualność treści informacji na stronie BIP w zakresie należącym do działalności kierowanej komórki a także o aktualność informacji zamieszczanej na tablicach ogłoszeń,
 • ponoszenie odpowiedzialności za pracę podległej komórki organizacyjnej wobec Dyrektora,
 • wykonywanie innych obowiązków, ważnych dla prawidłowej realizacji przez PUP ustawowych zadań,
 • dbałość o pozostające w dyspozycji referatu wyposażenie techniczne i sprzęt biurowy oraz ustalanie potrzeb dotyczących prawidłowego wyposażenia referatu w materiały biurowe i sprzęt.

 

Ustala się w PUP następującą strukturę organizacyjną:

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej z wydzielonymi wieloosobowymi  samodzielnymi stanowiskami pracy:
 • pośrednictwa pracy,
 • instrumentów rynku pracy,
 • poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • programów i projektów,
 • rozwoju zawodowego.
  • Referat Finansowo-Księgowy.
  • Referat Ewidencji i Świadczeń oraz Informacji.
  • Referat Organizacyjno – Administracyjny z wydzielonymi stanowiskami ds. obsługi prawnej i służby BHP.

 

OBSADA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PUP  

Centrum Aktywizacji Zawodowej

USŁUGI RYNKU PRACY

Pośrednictwo Pracy   

obsługa bezrobotnych  - parter - sala obsługi klienta (stanowisko nr 2,3 i 4 )

 

 

Robert Szumski - Pośrednik Pracy - stanowisko nr 2

Alicja Ceglarska - Pośrednik Pracy  - stanowisko nr 3

Anna Pogrzebska - Pośrednik Pracy - stanowisko nr 4 

 

obsługa pracodawców oraz wydawanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzziemcowi i sporządzanie  informacji Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy  - pokój nr 20                                                                                                       

Joanna Oppermann  - Pośrednik Pracy

Natalia Szydłowska - Posrednik Pracy 

 

 

Do zakresu zadań pośrednictwa pracy należy:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • prowadzenie rejestru pracodawców,
 • przyjmowanie i upowszechnianie zgłoszonych ofert pracy, ich realizacja oraz aktualizacja,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • wydawanie bezrobotnym i poszukującym pracy skierowań do pracy oraz informowanie ich  o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej,
 • dokonywanie refundacji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia osób bezrobotnych w związku z wydanym przez urząd skierowaniem do pracy,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami (organizowanie giełd i targów pracy),
 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji  o możliwościach uzyskania zatrudnienia   na terenie ich działania,
 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu łagodzenie skutków zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy,
 • gromadzenie informacji o zwolnieniach grupowych i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 • współdziałanie w realizacji ustawowych zadań z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów  oraz z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach PUP oraz zatrudnienia socjalnego,
 • przygotowywanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa pracy,
 • realizowanie przez sieć EURES pośrednictwa pracy związanego ze swobodnym  przepływem pracowników na terenie państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt.2 lit a-ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:
 • informowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy o możliwościach zatrudnienia, warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w kraju i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, EOG,
 • udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,
 • informowanie pracodawców o możliwościach zatrudniania bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG,
 • przyjmowanie, upowszechnianie oraz realizacja ofert pracy pracodawców polskich zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z krajów UE/EOG,
 • przyjmowanie i upowszechnianie zagranicznych ofert pracy z logo sieci EURES,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji usług EURES,
  • pozyskiwanie we współpracy z partnerami rynku pracy informacji o strukturze
  • gospodarczej  i kierunkach rozwoju w powiecie, o kierunkach kształcenia i sytuacji
  • demograficznej oraz pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny
  • sytuacji na rynku pracy,
   • prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
   • marketing usług pośrednictwa pracy,
   • badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem  o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

 

SZKOLENIA – pokój nr 17 i 18

Lucyna Bronowicka - Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Monika Klonowska - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

 

Do zakresu zadań stanowiska  ds. rozwoju zawodowego należy:

 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkolenia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej,
 • diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych klientów PUP,
 • sporządzanie planu szkoleń i upowszechnianie informacji o planowanych szkoleniach,
 • monitorowanie przebiegu szkoleń,
 • udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych,
 • finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • finansowanie stypendiów na podejmowanie nauki i nadzór merytoryczny i formalny nad prawidłowym ich naliczaniem,
 • finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania określonych zawodów,
 • zlecanie instytucjom szkoleniowym szkoleń w trybie wymaganym w prawie zamówień publicznych,
 • systematyczne badanie efektywności organizowanych szkoleń,
 • realizacja zadań wynikających z pakietu ustaw antykryzysowych,
 • opracowywanie sprawozdań, analiz statystycznych i finansowych,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleń zgodnie ze standardami usług rynku pracy,
 • współrealizacja programów aktywizacji bezrobotnych, w tym projektów współfinansowanych ze środków EFS,
 • współdziałanie z innymi stanowiskami CAZ i PUP oraz z partnerami rynku pracy,
 • współdziałanie ze szkołami i instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kierunków kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.     

 

PORADNICTWO ZAWODOWE   - stanowisko nr 5

 

Maja Kardysz - Doradca Zawodowy-Stażysta

 

Do zakresu zadań  poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy:

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy, w tym osób niepełnosprawnych,
 • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia (grupowa i indywidualna informacja zawodowa),
 • udzielanie porad indywidualnych, przeprowadzanie rozmów wstępnych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia oraz badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie indywidualnych porad zawodowych,
 • współudział w doborze kandydatów do uczestnictwa w realizowanych programach  i szkoleniach,
 • współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami oraz instytucjami rynku pracy,
 • tworzenie banku danych na temat informacji zawodowej,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć aktywizacyjnych dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz umożliwienie dostępu do elektronicznych baz danych,
 • prowadzenie we współpracy z innymi stanowiskami CAZ aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • gromadzenie informacji potrzebnych do nabycia umiejętności poszukiwania pracy  i samozatrudnienia,
 • finansowanie kosztów przejazdu na organizowane przez PUP zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i na szkolenia,
 • promocja usług poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy,
 • współpraca z innymi stanowiskami w PUP.

 

PROGRAMY I PROJEKTY – pokój nr 22

Justyna Wegner – Samodzielny specjalista ds. programów

 

Do zakresu zadań programów i projektów:

 • monitorowanie lokalnego rynku pracy w celu rozpoznawania jego potrzeb w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • gromadzenie informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych na realizację programów dotyczących przeciwdziałania bezrobociu,
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
 • organizacja i realizacja programów specjalnych,
 • inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP w zakresie promocji, realizacji  i ewaluacji programów,
 • współpraca z partnerami rynku pracy na rzecz inicjowania wspólnych przedsięwzięć.

 

Instrumenty Rynku Pracy - prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie-użyteczne  – pokój nr 14-15

 

 

Magdalena Koźbiał  - Doradca Zawodowy-Pośrednik Pracy 

- obsługa bonów na zasiedlenie 

 

Staże - pokój nr 14-15


Małgorzata Krajewska – Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Emila Gzik - pośrednik pracy-stażysta

 

Dotacje i refundacje wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – pok. nr 22
Kamila Romanowska – Pośrednik Pracy

Katarzyna Kasielska – Pecio – Pośrednik Pracy

Do zadań instrumentów rynku pracy należy:

 • inicjowanie organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy określonych  w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, w tym:
 • monitorowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz rozpoznawanie jego potrzeb  w zakresie zatrudnienia,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem i finansowaniem prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych i staży,
 • refundacja kosztów dojazdu, zakwaterowania, opieki na dzieckiem lub osobą zależną uprawnionym osobom,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z dofinansowaniem wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz z przyznawaniem jednorazowo środków na podjęcie  działalności gospodarczej,
 • refundowanie pracodawcom składek na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem skierowanych  bezrobotnych,
 • udzielanie pomocy publicznej pracodawcom i sporządzanie wymaganych sprawozdań.

 

Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych:

 

Niepełnosprawni klienci Urzędu obsługiwani są na parterze,  w sali obsługi klienta, w której  wydzielone zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne,  które mają problem z poruszaniem się po schodach proszone są o skorzystanie z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach wejściowych do budynku, który zasygnalizuje pracownikom konieczność obsługi.  W przypadku potrzeby pracownik Urzędu pomoże wejść do budynku i poprosi pracownika merytorycznego  właściwego do załatwienia danej sprawy.

 

Referat Ewidencji i Świadczeń oraz Informacji: 


SALA OBSŁUGI KLIENTA 

Iwona Heleniak - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
Małgorzata Sękielewska -  Specjalista ds. ewidencji i świadczeń 

 

Do zakresu zadań podstawowych Referatu Ewidencji i Świadczeń oraz Informacji w szczególności należy:

 • rejestracja oraz wyrejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wydawanie decyzji w sprawie statusu i należnych świadczeń ,
 • wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń z zakresu realizowanych zadań,
 • wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i udzielania ulg w ich spłacie,
 • badanie gotowości bezrobotnych do korzystania z usług powiatowego urzędu pracy,
 • przyznawanie i wypłacanie  dodatków aktywizacyjnych,
 • udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji dotyczącej ich statusu oraz uprawnień, udostępnianie im broszur, ulotek itp. opracowań, udzielanie informacji na temat zadań i usług PUP,
 • realizacja zadań wynikających z przepisów:
  • ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym,
  • podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • świadczeniach przedemerytalnych.
 • realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizacja decyzji Marszałka    Województwa,
 • egzekwowanie na podstawie tytułów wykonawczych ze świadczeń bezrobotnych ich zobowiązań,
 • udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom nie będącym podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia ich realizacji przez podmiot publiczny,
 • przyjmowanie i analizowanie składanych odwołań oraz przesyłanie ich do organu II instancji,
 • wydawanie bezrobotnym i poszukującym pracy dokumentów potwierdzających ich status,
 • wystawianie zaświadczeń Rp-7,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w rozpatrywanych sprawach,
 • prowadzenie postępowań  i wydawanie decyzji w sprawie pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, dla osób które utraciły pracę,
 • stała i systematyczna aktualizacja informacji o bezrobotnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przez PUP zadań statutowych,
 • archiwizowanie posiadanych zbiorów akt i prowadzenie składnicy akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • ochrona danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Referat Finansowo-Księgowy – pokój nr 10, 11 i 12

Anna Borysewicz  – Starszy  księgowy

 

Do zakresu zadań podstawowych Referatu Finansowo – Księgowego należy:

 • sporządzanie planu dochodów i wydatków budżetowych przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych,
 • sporządzanie preliminarzy wydatków środków finansowych,
 • sporządzanie planu wydatków środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym na realizację programów finansowanych z EFS,
 • przyjmowanie i gromadzenie dokumentacji księgowej dotyczącej wydatkowanych w ramach wszystkich programów i projektów środków, w tym również współfinansowanych ze środków EFS i innych funduszy strukturalnych,
 • kontrola finansowo – rachunkowa dokumentów zewnętrznych oraz dokumentów otrzymanych z właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących budżetu realizowanych zadań własnych i zleconych,
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących Funduszu Pracy i realizowanych projektów z EFS oraz innych funduszy strukturalnych,
 • obsługa kasowa operacji Funduszu Pracy oraz budżetu,
 • kontrola dyscypliny wydatkowania środków przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych,
 • kontrola dyscypliny wydatków Funduszu Pracy i innych,
 • przygotowywanie niezbędnych danych potrzebnych do sporządzenia sprawozdań finansowych i innych raportów,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowo– księgowych, raportów z wykonania realizowanych programów rynkowych oraz wszelkich opracowań wymaganych przez jednostki nadrzędne,
 • sporządzanie zestawień poniesionych wydatków w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z EFS, wniosków o dokonanie ich płatności zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej oraz raportów z przebiegu ich realizacji,
 • opracowywanie wzajemnych relacji, powiązań i współzależności polegających na właściwym księgowaniu zdarzeń gospodarczych wynikających z realizowanych przez Urząd zadań,
 • bieżąca współpraca z bankami, płatnikami świadczeń dla bezrobotnych, z beneficjentami oraz pozostałymi kontrahentami; dokonywanie z nimi przynajmniej raz w roku w okresie sporządzania sprawozdań finansowych oceny zgodności obrotów i sald,
 • przygotowanie dokumentów i informacji do celów kontrolnych, zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych będących w posiadaniu referatu, archiwizowanie dokumentów do momentu ich przekazania do archiwum.

Referat Organizacyjno-Administracyjny – pokój nr 6, 8, 9 i 13
Robert Juszkiewicz – Starszy Informatyk
Dorota Cichocka – Starszy Inspektor ds. organizacyjnych, statystyki i kadr,


Do zadań podstawowych Referatu Organizacyjno-Administracyjnych:

 • opracowywanie projektów regulaminów dotyczących działalności PUP,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP,
 • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu informatycznego i informatyzacja    urzędu,
 • ewidencjonowanie skarg i wniosków, nadzór nad prawidłowym i terminowym ich rozpatrywaniem,
 • opracowywanie planów działania i kontroli PUP,
 • obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu,
 • obsługa kancelaryjna Urzędu, w tym wprowadzanie wpływającej korespondencji do Elektronicznego Obiegu Dokumentów – E.dok,
 • obsługa Elektronicznego Urzędu Podawczego,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów kpa, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
 • prowadzenie sekretariatu,
 • gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kontrola dyscypliny pracy i nadzór nad przestrzeganiem przepisów kodeksu pracy i innych przepisów prawa regulujących problematykę zatrudnienia,
 • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
 • opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP,
 • sporządzanie sprawozdawczości praz informacji i analiz dotyczących bezrobocia i działalności Urzędu,
 • obsługa i wydatkowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy,,
 • administrowanie majątkiem Urzędu i nadzór nad prawidłowym jego zabezpieczeniem,
 • prowadzenie zakładowej składnicy akt,
 • organizacja szkolenia  pracowników PUP,
 • nadzór nad organizowanymi w Urzędzie praktykami uczniowskimi i studenckimi,
 • planowanie budżetu na wydatki rzeczowe i inwestycyjne Urzędu i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wydatkowanie,
 • zabezpieczenie pracowników w środki techniczno – biurowe i sprzęt,
 • prowadzenie ewidencji kartotekowej środków techniczno-biurowych,
 • opracowywanie i zamawianie materiałów promocyjno-informacyjnych PUP,
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem samochodu służbowego a także nad jego właściwym stanem technicznym,
 • zapewnienie w PUP właściwego stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników i obsługi klientów PUP,
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym remontem PUP oraz z realizowanymi inwestycjami,
 • koordynacja przedsięwzięć z zakresu ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i bieżąca aktualizacja BIP,
 • realizowanie zadań   wynikających z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.)   oraz ustawy o ochronie danych osobowych   ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).

 


Adres źródłowy: https://pupwalcz.pl/struktura-urzedu/struktura-organizacyjna-i-kadra-pup