2021

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 342) Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu publikuje sprawdzania finansowe sporządzone na ostatni dzień danego roku kalendarzowego 2021.

Załącznik Rozmiar Data wysłania
Bilans 2021 566.14 KB 2022-12-13
Informacja dodatkowa 2021 1.33 MB 2022-12-13
Rachunek zysków i strat 2021 563.84 KB 2022-12-13
Tabele do informacji dodatkowej 2021 2.81 MB 2022-12-13
Zestawienie zmian w funduszu 2021 459.96 KB 2022-12-13