2020

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r., poz. 342) Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu publikuje sprawdzania finansowe sporządzone na ostatni dzień danego roku kalendarzowego.

Załącznik Rozmiar Data wysłania
Bilans 2020 549.74 KB 2022-12-13
Informacja dodatkowa 2020 1.35 MB 2022-12-13
Rachunek zysków i strat 2020 567.62 KB 2022-12-13
Tabele do informacji dodatkowej 2020 2.6 MB 2022-12-13
Zestawienie zmian w funduszu 447.57 KB 2022-12-13