"Stop dla Barier" EFS 2012 - 2015

ue

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt pn. Stop dla barier” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż od 01.03.2012 r. rozpoczyna realizację projektu pn. „STOP DLA BARIER” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, którego celem jest aktywizacja zawodowa zarejestrowanych w Urzędzie bezrobotnych i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych oraz utworzenie w Urzędzie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu: 829.570,48 zł.

Okres realizacji: 01.03.2012 r. – 30.04.2015 r.

Grupa docelowa: 30 osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 10 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu

Formy wsparcia:

1. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (50 godzinne szkolenie prowadzone przez psychologa i wizażystę).

2. Poradnictwo zawodowe (szkolenie z umiejętności poszukiwania pracy-80 godzinne szkolenie prowadzone przez lidera Klubu Pracy obejmujące także naukę obsługi komputera i internetu oraz 15 godzinne zajęcia aktywizacyjne).

3. Szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne. 

4. Staże u pracodawcy trwające od 6 do 12 m-cy. 

5. Badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania określonego zawodu lub pracy.

6. Częściowy zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną oraz kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do odbywania szkolenia i stażu. 

7. Pośrednictwo pracy. 

 

Każdy beneficjent projektu skorzysta z poradnictwa psychologicznego i zawodowego oraz szkolenia zawodowego, a dodatkowo 22 beneficjentów odbędzie staż, w czasie którego wykorzysta nabyte w ramach projektu nowe kwalifikacje zawodowe. W czasie odbywania szkoleń i staży uczestnicy otrzymają stypendia.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 23 lub 25, tel. (67) 2585066/68 w celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej. Jest ona także dostępna na stronie internetowej Urzędu http://pup.walcz.ibip.pl w zakładce Programy i Projekty rynku pracy. Ankiety można przekazać osobiście lub pocztą. Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają Anna Sitarek i Justyna Wegner. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE