"Równe Szanse na Rynku Pracy" EFS 2008 - 2013

Projekt pn.: „RÓWNE SZANSE NA RYNKU PRACY” Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany 

Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Od 01.01.2008 r. Urząd realizuje projekt systemowy pn. „Równe szanse na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Jego celem nadrzędnym jest wzrost poziomu zatrudnienia i samozatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez: 

 

- szkolenia i przekwalifikowania w zawodach dostosowanych do potrzeb lokalnego i europejskiego rynku pracy dla 733 osób, 

- nabywanie przez 603 osoby w trakcie stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy umiejętności praktycznego jej wykonywania w szczególności przez osoby młode nie posiadające doświadczenia zawodowego i długotrwale bezrobotnych, 

- subsydiowanie zatrudnienia 19 osobom w postaci prac interwencyjnych organizowanych u przedsiębiorców, 

- promocję przedsiębiorczości w tym udział w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”, oraz wypłatę 193 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy kierowane do wszystkich uczestników projektu. 

 

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 7.483.000,00 zł. w latach 2008-2011 w projekcie uczestniczyło 1548 osób. 

z tego: w 2008r. - 1.726.200,00 zł - 441 osób 

2009r. - 2.295.200,00 zł - 446 osób 

2010r. - 2.246.800,00 zł. - 510 osób 

2011r. - 1.214.800,00 zł - 151 osób 

Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne zwłaszcza pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W efekcie podjętych działań 193 bezrobotnych uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej dzięki czemu stworzyli oni dla siebie miejsca pracy oraz umożliwili zatrudnienie dla innych bezrobotnych. 

W wyniku udziału w projekcie na dzień 15 listopada 2011r. pracę podjęło 678 osób dzięki czemu stracili status osób bezrobotnych. 

Wszystkie instrumenty i usługi kierowane do beneficjentów projektu były dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz uwzględniały sytuację na lokalnym rynku pracy. 

Pomoc uzyskały nie tylko osoby bezrobotne, ale również pracodawcy, którzy zwiększyli swój potencjał kadrowy o wykwalifikowanych pracowników, co jest istotne zwłaszcza dla rozwijającej się w powiecie branży metalowej. 

powiecie branży metalowej.