"Niepełnosprawni na Rynku Pracy" EFS 2012-2014

UE

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Projekt pn. ”Niepełnosprawni na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż od 01.04.2012 r. rozpoczyna realizację projektu pn.: „NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, którego celem jest aktywizacja zawodowa zarejestrowanych w Urzędzie bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 1.071.732,40 zł.

Okres realizacji: 01.04.2012 r. – 31.03.2014 r.

Grupa docelowa: 60 osób bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu

Formy wsparcia:

1. Poradnictwo psychospołeczne (60 godzinne szkolenie prowadzone przez psychologa oraz 5 godzinne indywidualne porady).

2. Poradnictwo zawodowe (szkolenie z umiejętności poszukiwania pracy- 80 godzinne szkolenie prowadzone przez lidera Klubu Pracy obejmujące także naukę obsługi komputera i internetu).

3. Szkolenia zawodowe. 

4. Staże u pracodawcy trwające do 6 m-cy. 

5. Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do odbywania szkolenia i stażu. 

6. Pośrednictwo pracy. 

 

Każdy beneficjent projektu skorzysta z poradnictwa psychologicznego oraz szkolenia zawodowego, a dodatkowo 40 beneficjentów odbędzie staż, w czasie którego wykorzysta nabyte w ramach projektu nowe kwalifikacje zawodowe. W czasie odbywania szkoleń i staży uczestnicy otrzymają stypendia.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 24 lub 15, tel. (67) 2585066/68 w celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej. Jest ona także dostępna na stronie internetowej Urzędu http://pup.walcz.ibip.pl w zakładce Programy i Projekty rynku pracy. Ankiety można przekazać osobiście lub pocztą. Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają: 

Mariola Jaworska – Doradca zawodowy, pokój 24 (III piętro), tel. (67) 258-50-66

wew. 42,

Ewa Zegarek – Pośrednik pracy, pokój 15 (II pietro), tel. (67) 258-50-66 wew. 23,

Halina Wawrzynowicz-Kowalczyk – Koordynator projektu, pokój 19 (II piętro),

tel. (67) 258-50-66 wew. 24.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Załącznik Rozmiar Data wysłania
"Niepełnosprawni na Rynku Pracy" EFS 2012-2014 - ankieta zgłoszeniowa 353.06 KB 2022-12-13