„Dorzałość twoim atutem” EFS 2012-2015

UE

Projekt pn. ,,Dojrzałość twoim atutem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU „Dojrzałość twoim atutem”

Szanowni Państwo !

W okresie od 01.11.2012 r. do 31.05.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu realizuje projekt pn. „Dojrzałość twoim atutem” w ramach Priorytetu VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    Wartość projektu wynosi 1 513 639,10 zł i

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 80 bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, w tym 35 długotrwale bezrobotnych. Projekt skierowany jest do 40 kobiet oraz 40 mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

  • 40-godzinne zajęcia aktywizacyjne: poradnictwo psychologiczne: 20 godzin z możliwością indywidualnych konsultacji oraz poradnictwo zawodowe: 20 h z doradcą zawodowym. Podczas zajęć będą realizowane następujące treści: integracja społeczna i przygotowanie do aktywizacji zawodowej poprzez wzmocnienie psychologiczne, podniesienie wiary we własne możliwości, naukę prezentacji i samodzielnego podejmowania decyzji, zmotywowania do działania, poznanie swoich mocnych i słabych stron, efektywne komunikowanie się, rozpoznanie wewnętrznych barier ograniczających pełnienie ról społecznych i zatrudnienie, metody ich niwelowania, wytyczenie kierunków doskonalenia zawodowego.
  • poradnictwo zawodowe: 80-godzinne szkolenie z umiejętności poszukiwania pracy m.in. analiza rynku pracy, znaczenie pracy i wykształcenia w rozwoju osobowym i społecznym, techniki jej poszukiwania, wymagania kwalifikacyjne, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, opracowanie Indywidualnego Planu Działania, nauka obsługi komputera i internetu.
  • szkolenia zawodowe,
  • staże,
  • za okres odbywania szkolenia i stażu będą wypłacane stypendia ze środków projektu.

Osoby, które ukończyły 50 r.ż.  zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu zainteresowane udziałem w projekcie oraz Pracodawców zainteresowanych organizacją staży zapraszamy do współpracy.

Rekrutacja uczestników projektu jest prowadzona przez PUP w Wałczu. Zgłoszenia udziału w projekcie można dokonać osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłając pocztą Ankietę zgłoszeniową dostępną na stronie http://pup.walcz.ibip.pl w zakładce Europejski Fundusz Społeczny. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PUP, ul. Wojska Polskiego 41 w Wałczu-w pokoju nr 21 przez Joannę Oppermann Koordynatora Projektu lub nr 15 – przez Lucynę Bronowicką Asystenta Projektu albo telefonicznie nr tel.: (67) 258 5066/68 przez ww. osoby.

Wanda Grochowska- Skonieczna

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu

Załącznik Rozmiar Data wysłania
Ankieta zgłoszeniowa z deklaracją uczestnictwa w projekcie 128 KB 2022-12-13