"Czas na młodych" EFS 2012-2015

UE

 

iNFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU „CZAS NA MŁODYCH”

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, że w okresie od 01.11.2012 r. do 31.03.2015 r.  na terenie powiatu wałeckiego będzie realizowany projekt pn. „CZAS NA MŁODYCH” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 1.245.619,01 zł.

 

 

 Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i doprowadzenie do podjęcia pracy 60 zarejestrowanych w Urzędzie osób bezrobotnych w wieku do 24 roku życia, w tym 18 długotrwale bezrobotnych. Projekt skierowany jest do 36 kobiet i 24 mężczyzn bez kwalifikacji zawodowych i bez doświadczenia zawodowego.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

 

  • 15-godzinne zajęcia aktywizacyjne w tym wsparcie psychologiczno-doradcze,  5 godzin indywidualnych spotkań z psychologiem obejmujących identyfikację barier psychospołecznych blokujących wybór kierunku doskonalenia zawodowego, podjęcie pracy i jej utrzymanie, określenie poziomu motywacji do zmian oraz  10 godzin poradnictwa zawodowego obejmującego rozpoznanie problemu zawodowego, stanu wiedzy o rynku pracy, poziomu umiejętności obsługi komputera oraz analizę posiadanych kompetencji,
  • usługi poradnictwa zawodowego w tym 80-godzinne szkolenie z umiejętności poszukiwania pracy w trakcie którego beneficjenci poznają techniki poszukiwania pracy, zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej, opracują Indywidualny Plan Działania, dokonają analizy swoich mocnych i słabych stron, będą doskonalili umiejętności interpersonalne, poznają zasady obsługi komputera i internetu,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże,
  • osoby uprawnione będą mogły ubiegać się o częściowy zwrot kosztów dojazdu do miejsca aktywizacji, a w uzasadnionych przypadkach o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
  • za okres odbywania szkolenia i stażu będą wypłacane stypendia ze środków projektu.

 

            Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w PUP w Wałczu. Zgłoszenia do udziału można dokonać osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłając pocztą ankietę zgłoszeniową dostępną na stronie http://pup.walcz.ibip.pl w zakładce Europejski Fundusz Społeczny.

 

            Szczegółowych informacji udzielają w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu,       ul. Wojska Polskiego 41 - w pokoju nr 5 Agnieszka Szczygłowska Koordynator Projektu  tel. 67 258 5066/68 wew. 37, w pokoju nr 23 – Magdalena Goluch-Brzeczko Asystent Projektu tel. 67 258 5066/68 wew. 40 lub w pokoju nr 24 – Kamila Romanowska doradca zawodowy tel. 67 258 5066/68 wew. 42.

 

 

Wanda Grochowska- Skonieczna

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy