"Aktywność drogą do sukcesu" EFS 2012 - 2014

UE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż w dniach od 17 do 30 kwietnia 2013 roku prowadzony będzie nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla Uczestników projektu pn. "Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Wniosek w formie elektornicznej dostępny jest poniżej w plikach do pobrania. Wnioski należy składać w biurze projektu w pokoju nr. 22 Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu.

W razie pytań proszę kontaktować sie pod numerem telefonu 0 67 258 50 66 wew. 45 lub 44 z koordynatorem projektu bądz specjalistą ds. rozwoju zawodowego.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu 

Projekt pn. Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż od 01.04.2012 r. realizuje projekt pn. „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, którego celem jest podniesienie poziomu zatrudnienia oraz przedsiębiorczości wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Wartość projektu: 1 112 892,08 zł.

Okres realizacji: 01.04.2012 r. – 31.03.2014 r.

Grupa docelowa: 50 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które zatrudnione były u pracodawców przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne.

Formy wsparcia:

1. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe (60 godzinne szkolenie prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego).

2. Poradnictwo zawodowe (20h godzinne zajęcia aktywizacyjne obejmujące informacje o lokalnym rynku pracy, zawodach nadwyżkowych i deficytowych, analizę ofert pracy PUP oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania).

3. Szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne, w tym szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” dla osób planujących założyć własną firmę. 

4. Staże u pracodawcy trwające od 6 do 9 m-cy. 

5. Zatrudnienie subsydiowane u pracodawcy co najmniej 12 m-cy. 

6. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30 tysięcy złotych oraz wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej . 

7. Doradztwo specjalistyczne (7 godzin dla każdego uczestnika projektu, który otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej). 

 

Każdy beneficjent projektu skorzysta z poradnictwa psychologicznego i zawodowego oraz szkolenia zawodowego, dodatkowo 40 beneficjentów odbędzie szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne. 20 beneficjentów po szkoleniu zawodowym zostanie skierowanych do odbycia stażu u pracodawcy w celu nabycia praktycznych umiejętności w miejscu pracy zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami a 10 na subsydiowane zatrudnienie u nowego pracodawcy. W czasie odbywania szkoleń i staży uczestnicy otrzymają stypendia oraz jeśli zaistnieje taka potrzeba częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i stażu. Ponadto w ramach projektu 7 beneficjentów otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 30 tys. na osobę oraz podstawowe wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej z możliwością uzyskania przez nich przedłużonego wsparcia finansowego o kolejne 6 m-cy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 17 lub 22, tel. (67) 2585066/45 lub 44 w celu wypełnienia ankiety zgłoszeniowej. Jest ona także dostępna na stronie internetowej Urzędu http://pup.walcz.ibip.pl w zakładce Programy i Projekty rynku pracy. Ankiety można przekazać osobiście lub pocztą. Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają Małgorzata Krajewska i Joanna Kwiatkowska. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!