"Akademia Pracy" EFS 2012 - 2015

ue

 

Projekt pn. ,,Akademia pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU „AKADEMIA PRACY” 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, że w okresie od 01.11.2012 r. do30.04.2015 r. na terenie powiatu wałeckiego będzie realizowany projekt pn. AKADEMIAPRACYwspółfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi 1.857.633,90 zł.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia zarejestrowanych w Urzędzie 50 kobiet i 50 mężczyzn wieku powyżej 50 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 45 długotrwale bezrobotnych. 

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: 

  • grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

  • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe w tym 80-godzinne szkolenie
    z umiejętności poszukiwania pracy, w trakcie którego beneficjenci poznają techniki poszukiwania pracy, zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej, opracują Indywidualny Plan Działania, dokonają analizy swoich mocnych i słabych stron, będą doskonalili umiejętności interpersonalne, poznają zasady obsługi komputera i internetu oraz odbędą zajęcia z zakresu stylizacji i wizażu; w ramach zadania będą uczestniczyli w odbywających się w Wałczu i siedzibach gmin giełdach pracy oraz regionalnych targach pracy,

  • szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne, 

  • staże u pracodawców trwające do 12 miesięcy,

  • osoby uprawnione będą mogły ubiegać się o częściowy zwrot kosztów dojazdu do miejsca aktywizacji, 

  • za okres odbywania szkolenia i stażu będą wypłacane stypendia ze środków projektu. 

 

Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w PUP w Wałczu. Zgłoszenia do udziału można dokonać osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłając pocztą ankietę zgłoszeniową dostępną na stronie http://pup.walcz.ibip.pl w zakładce Programy i Projekty Rynku Pracy.

Szczegółowych informacji udzielają w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41 – na sali obsługi na stanowisku nr 1 - Łukasz Grygier Asystent Projektu tel. 67 258 5066/68 wew. 43, w pokoju nr 2 Marta Forysiewicz Koordynator Projektu tel. 67 258 5066/68 wew. 30.

Załącznik Rozmiar Data wysłania
Ankieta Zgłoszeniowa 128 KB 2022-12-13