"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (I)" EFS 2014 - 2020

UE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (I)”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej VI „Rynek Pracy”, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy , obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim. Głównym rezultatem projektu będzie:

  • podjęcie zatrudnienia przez 77 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • uruchomienie działalności gospodarczej przez 15 osób bezrobotnych, które otrzymają jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Grupę docelową projektu będzie stanowiło 170 osób w wieku powyżej 29 roku życia bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu, jako bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, w szczególności:

  1. Osoby długotrwale bezrobotne – 83 osób.
  2. Osoby niepełnosprawne – 10 osoby.
  3. Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – 108 osób.
  4. Osoby w wieku 50 lat i więcej – 51 osób.

Formy wsparcia:

1. Poradnictwo zawodowe  i pośrednictwo pracy oraz IPD.

2. Staże oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca        

    odbywania stażu.

3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

Wartość projektu: 1 519 591,00 

Projekt finansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków Funduszu Pracy.

Okres realizacji: 01.01.2015r. - 31.03.2016r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  w pokojach :

  • Poradnictwo zawodowe – nr 24,
  • Pośrednictwo pracy – nr 15,
  • Staż – nr 19,
  • Dotacje i refundacje – nr 22

Telefonicznie pod numerem telefonu (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE