„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (I)” EFS 2014-2020

ue

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (I)”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”.  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18- 29 lat pozostających bez pracy w powiecie wałeckim. Głównym rezultatem projektu będzie:

  • podjęcie zatrudnienia przez 68 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu,
  • uruchomienie działalności gospodarczej przez 10 osób bezrobotnych, które otrzymają jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania przez 10 osób, które otrzymają wsparcie w formie bonu na zasiedlenie.

Grupę docelową projektu będzie stanowiło 170 osób młodych  w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu, jako bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, w szczególności:

  1. Osoby długotrwale bezrobotne – 57 osób.
  2. Osoby niepełnosprawne – 4 osoby.
  3. Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – 60 osób.

Formy wsparcia:

1. Poradnictwo zawodowe  i pośrednictwo pracy oraz IPD.

2. Staże oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca        

    odbywania stażu.

3. Bony na zasiedlenie.

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

Wartość projektu: 1 228 283,00 zł

Projekt finansowany jest w 91,89% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 8,11% ze środków Funduszu Pracy.

Okres realizacji: 01.01.2015r. - 31.03.2016r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  w pokojach:

  • Poradnictwo zawodowe – nr 24,
  • Pośrednictwo pracy – nr 15,
  • Staż – nr 19,
  • Dotacje i bony na zasiedlenie – nr 22

Telefonicznie pod numerem telefonu (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE