Zadania Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje on zadania samorzadu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wyszczególnione w art.9 ust.1  ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.  poz.690 z późn.zm.)

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności:

 

1)     opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część  

        powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,

2)     pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,

3)     udzielanie informacji  o możliwościach i zakresie pomocy określonej w cyt. wyżej ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.,

4)     udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu pracy przez świadczenie usług z zakresu pośrednictwa  pracy i  poradnictwa zawodowego,

5)     udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskiwaniu pracowników przez świadczenie usługi pośrednictwa pracy i

        poradnictwa zawodowego,

6)     kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych,

7)     realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia

        ustawicznego pracowników  i pracodawcy,

8)     rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,

9)     inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,

11)   inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,

12)   opracowywanie badań,  analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

        oraz dokonywanie ocen dotyczących  rynku pracy na potrzeby PRRP oraz organów zatrudnienia,

13)   inicjowanie i realizowanie  przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z

        planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

14)   współdziałanie z PRRP w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania  środków Funduszu Pracy,

15)   współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji  o usługach poradnictwa zawodowego, 

        szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych, prac społecznie użytecznych,

        realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz  zatrudnienia socjalnego na podstawie  przepisów o zatrudnieniu

        socjalnym,

16)   współpraca z WUP w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym  w opracowywaniu i aktualizacji

        informacji zawodowych,

17)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,

18)   wydawanie decyzji o:

        a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

        b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku,

            stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

        c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów 

            szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,

        d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia 

            udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych

            świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy,

 19)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państwa oraz państw, z którymi

        Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń dla

        bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji o których mowa   w art. 8a  ustawy,

20)   realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności przez:

        a)  realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw

             oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,

        b)  realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych

             partnerstw,

21)   realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów,

        umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,

22)   badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku  z postępowaniem o wydanie zezwolenia na  pracę

        cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa  w art.114 i art.127 ustawy

        z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach,

23)   realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

24)   organizowanie  i finansowanie szkoleń pracowników PUP,

25)   opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,

26)   realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzeniu skutków

        bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze

        środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Fundusz Pracy,

27)   inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez PUP,

28)   organizowanie i realizacja programów specjalnych,

29)   realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego  z WUP,

30)   przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub  

        wykonujących pracę na terytorium Reczypospolitej Polskiej,

31)   współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru centralnego,

32)   inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.


Adres źródłowy: http://pupwalcz.pl/struktura-urzedu/zadania-powiatowego-urzedu-pracy